Бажаю всім злагоди і миру

Сьогодні Всесвiтнiй День довкiлля

До історії його виникнення і відзначанняВсесвiтнiй День довкiлля був установлений Генеральною Асамблеєю Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй у 1972 р., щоб вiдзначити вiдкриття Стокгольмської Конференцiї по людському довкiллю. Iнша резолюцiя, прийнята Генеральною Асамблеєю в той же самий день, призвела до створення UNEP.

Всесвітній День Довкілля дозволяє реально оцінити стан навколишнього середовища, в якому ми живемо. Дає можливість уважно обдумати дії та кроки, які кожен з нас має зробити в напрямі збереження та відновлення довкілля, визначити роль кожного жителя у збереженні нашої планети, її екосистем і ресурсів.
Сьогодні, більше ніж коли-небудь, збереження життя на Землі вимагає від нас почуття загальної відповідальності – нації за націю, особистості за особистість, людини – за всі інші форми життя.
В Україні День довкілля проводиться щороку в третю суботу квітня з 1999 року, згідно з Указом Президента № 855/98 від 06.08.1998. За цей час вже склалися своєрідні традиції святкування. Сьогодні – це подія з різноманітними акціями: велосипедні паради, зелені концерти, конкурси творів та плакатів у школах, посадка дерев, прибирання територій та збір сміття тощо.

ЯК ВИ МОЖЕТЕ СВЯТКУВАТИ ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ДОВКIЛЛЯ

Всесвiтнiй День довкiлля може святкуватися багатьма способами, включаючи вуличнi демонстрацiї, паради велосипедистiв, екологiчнi концерти, конкурси творiв i плакатiв у школах, посадки дерев, зусилля рецикляцiї, кампанiї прибирання i багато чого iншого. У багатьох країнах ця щорiчна подiя використовується, щоб збiльшити полiтичну увагу i дiю. Глави держав, Прем'єр-мiнiстри i Мiнiстри довкiлля виступають з заявами i зобов'язуються пiклуватися про планету.

Вiдбуваються i бiльш серйознi дiї, що ведуть до заснування постiйних урядових структур, що мають справу з управлiнням довкiллям та економiчним плануванням. Таке вiдзначання також забезпечує можливiсть пiдписувати чи ратифiкувати мiжнароднi угоди щодо довкiлля.

У цей Всесвiтнiй День довкiлля давайте оцiнимо стан нашого довкiлля. Давайте ретельно розглядати дiї, що кожний з нас повинен почати, i потiм звернутись самiм до себе для нашого спільного завдання - збереження всього життя на землi - у настроєностi на тверезi рiшення i
спокiйну довiру.


https://www.unep.org/wed/2010/english/

ПОСЛАННЯ З НАГОДИ ВСЕСВIТНЬОГО ДНЯ ДОВКIЛЛЯ Генерального секретаря Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
"З'єднайтеся з усесвiтнiм сплетiнням життя" ("Connect with the World Wide Web of Life")


Тема вiдзначання Всесвiтнього Дня довкiлля цього року, є "З'єднайтеся з усесвiтнiм сплетiнням життя" - вибiр, що вiдображає потребу для всiх i кожного з нас визнати нашу роль у збереженнi нашої тендiтної планети i екосистем, ресурсiв i природних процесiв, що скрiплюють нас усiх разом. Бiльш нiж коли-небудь, життя на Землi вимагає вiд нас вiдчуття загальної вiдповiдальностi - нацiї за нацiю, особистості за особистiсть, людини за всi iншi форми життя.

Альберт Ейнштейн одного разу сказав, що при кризi уява краще, нiж знання. Нам потрiбно багато знати про головні свiтові екосистеми i про складну взаємодiю мiж довкiллям i розвитком, тому що неможливо придумати ефективну полiтику, якщо вона не заснована на доброякiснiй науковiй iнформацiї. Це - причина, чому сьогоднi вiдзначається почата ООН та Iнститутом Свiтових Ресурсiв оцiнка "Екосистеми тисячорiччя", зусилля мiжнародного спiвробiтництва, щоб заповнити важливi прогалини в знаннях i вiдобразити на картах здоров'я нашої планети.

У той же самий час, ми вже бiльш нiж досить знаємо, щоб стояти перед майбутнiм нелегким вибором. Ми вже маємо технiчнi навички зупинити руйнiвнi тенденцiї i засновувати нашi економiки на бiльш екологiчно прийнятнi опори. Це - не знання i наукові дослiдження, але полiтичнi й економiчнi фактори, що визначать - чи дiйсно мудрiсть, що накопичується в наших лабораторiях i бiблiотеках, буде здiйснена на практицi. Такi проблеми як змiна клiмату, опустелювання, руйнування бiологiчної розмаїтостi i зростання населення випробують не тiльки нашу уяву, але також i нашу волю.

Екологiчна усталенiсть - в iнтересах усiх, однаково для багатих i бiдних. Кожне друге робоче мiсце в усьому свiтi - у сiльському господарствi, лiсiвництвi i рибнiй ловлi - залежить безпосередньо вiд життєздатностi екосистем. Поки що екологiчно неприйнятнi практики глибоко пронизують тканину сучасного життя. I мiфи опанували припущенням, що є невелика альтернатива до цих недалекоглядних i марнотратних моделей споживання i розвитку. Отже, давайте в цей Всесвiтнiй День Довкiлля прилучимося до нової етики глобального пiклування i збереження, i насамперед з уявою i вiдвагою, щоб здiйснити це.


МИНУЛI ТЕМИ Всесвiтнього Дня довкiлля :

2000 - The Environment Millennium - Time to Act Екологiчне тисячорiччя - Час, щоб дiяти
1999 - Our Earth - Our Future - Just Save It! Наша Земля - наше майбутнє - Тiльки врятуй її!
1998 - For Life on Earth - Save Our Seas Для життя на Землi - врятуйте нашi моря
1997 - For Life on Earth За життя на Землi
1996 - Our Earth, Our Habitat, Our Home Наша Земля, наше середовище iснування, наш дiм
1995 - We the Peoples: United for the Global Environment
1995 - Ми - народи, об'єднанi за Довкiлля планети
1994 - One Earth One Family Одна Земля - одна Родина
1993 - Poverty and the Environment - Breaking the Vicious Circle
1993 - Бiднiсть i Довкiлля - розривання порочного кола
1992 - Only One Earth, Care and Share Тiльки одна Земля, турбота i спiльне використання
1991 - Climate Change. Need for Global Partnership
1991 - Змiна клiмату. Потреба в глобальногму партнерстві
1990 - Children and the Environment Дiти i довкiлля
1989 - Global Warming; Global Warning
1989 - Глобальне потеплiння - глобальне попередження
1988 - When People Put the Environment First, Development Will Last
1988 - Коли люди поставлять довкiлля на перше мiсце, розвиток триватиме
1987 - Environment and Shelter: More Than A Roof
1987 - Довкiлля i притулок: бiльше, нiж дах
1986 - A Tree for Peace Дерево для миру
1985 - Youth: Population and the Environment Молодь: населення i довкiлля
1984 - Desertification Опустелювання
1983 - Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy
1983 - Поводження з небезпечними вiдходами та їх зберiгання; Кислотний дощ i енергiя
1982 - Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)
1982 - Десять рокiв по Стокгольму (Поновлення екологiчних занепокоєнь)
1981 - Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains and Environmental Economics
1981 - грунтовi води, отрутохiмiкати в людських харчових ланцюгах i економiка довкiлля
1980 - A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction
1980 - Новi проблеми в новому десятилiттi: розвиток без руйнацiї
1979 - Only One Future for Our Children - Development Without Destruction
1979 - Тiльки одне майбутнє для наших дiтей - Розвиток без руйнацiї
1978 - Development Without Destruction Розвиток без руйнацiї
1977 - Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation; Firewood
1977 - Озоновий шар - екологiчне занепокоєння; втрати земель i деградацiя грунтiв; дрова
1976 - Water: Vital Resource for Life Вода: ключовий ресурс для життя
1975 - Human Settlements Людськi поселення
1974 - Only one Earth Тiльки одна Земля


Создан 17 апр 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
........
счетчик посещений
счетчик на сайт free counters Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Українські традиції www.leleky.org Сайт для справжнього Українця Народний Оглядач Від свята до свята! Природа України. Екологія, охорона природи, краєзнавство, туризм...